Mastika e Strumicës

Tashmë 300 vjet në Rajonin e Strumicës pihet Mastika e Strumicës. Jemi krenarë që kemi përgjegjësinë për të ruajtur traditën e prodhimit dhe sekretin e recetës. Mastika është pije e fortë që shijohet me shekuj. Është bërë sipas recetës që daton nga shekulli i katërt para erës së re. Mastika më e mirë prodhohet në Rajonin e Strumicës, i njohur gjerësisht si prodhuesi i varieteteve të rrushit me cilësinë më të lartë. E pazakontë për të tjerët, Mastika e Strumicës është bërë nga distilati i verës i bërë nga varietetet e zgjedhura.

Çmime të shumta të fituara në vend dhe në botë dëshmojnë për cilësinë tonë, por çmimi ynë më i madh është kënaqësia juaj në Mastikën e Strumicës. Si aperitiv, Mastika e Strumicës mund të konsumohet me perime të freskëta, sallata të qumështit ose fruta të freskëta. Mund të kombinohet me të gjitha lëngjet natyrore dhe të gjitha llojet e ujërave minerale.

Compliance:
POLITIKA PËR CILËSINË DHE SIGURINË
DHE MBROJTJEN E MJEDISIT JETËSOR
Cilësia dhe siguria e produkteve nuk janë vetëm qëllimi dhe baza për punën tonë aktuale, por edhe zhvillimi dhe përparimi ynë;
Parimet udhëheqëse në parashikimin tonë janë:
Prodhimi i pijeve alkoolike dhe joalkoolike të sigurta dhe të njohura cilësore dhe përmirësimi
dhe rikontrollimi i vazhdueshëm i sistemit të cilësisë dhe sigurisë në përputhje me kërkesat ISO 22000:2005;

 • Përmbushja e kërkesave dhe tejkalimi i pritjeve të blerësve përmes dërgimit profesional
  dhe në kohë me shpenzimet më të ulëta;
 • Mbajtja e marrëdhënieve partnere të furnizuesve tanë;
 • Realizimi i aktiviteteve të dakorduara me angazhim maksimal, efikasitet dhe zbatim të standardeve më të larta të higjienës;
 • Kontributi për shtetin dhe shoqërinë duke u kujdesur për mjedisin jetësor dhe ruajtjen e resurseve natyrore,
  si dhe rritjen e ndërgjegjësimit ekologjik tek të punësuarit;
 • Kujdesi për shëndetin dhe sigurinë e të punësuarve;
 • Trajnimi dhe edukimi i vazhdueshëm i të punësuarve si shtyllë themelore e sistemit të cilësisë dhe sigurisë;
 • Sigurimi i përparësisë konkurruese në tregun ndërkombëtar;
 • Ndjekja e kërkesave botërore të tregut kur prezantohen produktet e reja;
 • Rritja e kontrollit të sigurisë së produkteve të gatshme gjatë procesit të prodhimit.

MOTO: Me traditë drejt së ardhmes.


SHA GROZD Strumicë është e përkushtuar t'i kryejë të gjitha aspektet e punës së saj në mënyrë të sigurt dhe të përgjegjshme që e mbron mjedisin jetësor dhe komunitetin ku punon.

Në përputhje me këtë obligim ne vendosim dhe ndjekim:

 • Qëllimet ambicioze për të parandaluar efektin e dëmshëm mbi mjedisin jetësor;
 • Menaxhimi proaktiv i rreziqeve të mjedisit jetësor për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat e vlefshme ligjore dhe kërkesat e tjera;
 • Punojmë në mënyrë efikase për t'i integruar të gjitha aspektet e mjedisit jetësor në proceset, planifikimin dhe vendimmarrjen;
 • Jemi fleksibil për shkak të përmirësimit të vazhdueshëm të kontributit të realizuar në mjedisin jetësor;
 • I informojmë hapur të gjitha palët e interesuar, duke i përfshirë edhe blerësit dhe shfrytëzuesit e produkteve për qëllimet tona;
 • Punojmë si ekip për t'i promovuar vlerat pozitive në kuadër të të cilave çdo i punësuar e pranon përgjegjësinë personale për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

 

E realizojmë ambicien tonë për mbrojtjen e mjedisit jetësor përmes sistemit efikas të kontrollit të ujërave të zeza, emisionit të pluhurit, zhurmës dhe gazrave të mbeturinave.